.
|

:


:

→ ?
→ ?

» » : / The Dark Knight Rises (2012) HDRip [IMAX Edition] [AVO]
  : / The Dark Knight Rises (2012) HDRip [IMAX Edition] [AVO]

  : | : 10-08-2015, 04:00 | : 108

  : , , /Warner Bros., , Legendary Pictures, , DC Entertainmen
  : , , , ,
  :


  , , , , , , -, , , , , , , , , , , , ...  , , . , . , , . ? , , . , . , , .
  . . , , , , . . , , . . , , .

  : FAGOT100(NNM-CLUB)
  : 02: 44: 33
  : HDRip
  : (, , ).
  :
  : MPEG4, , XviD, , 720x400 (16: 9), , 23.976 fps, , 1 440 Kbps (0.209 bit/pixel)
  : AC-3, , 48.0 KHz, , 6 ch, , 448 Kbps, , CBR


  :  : /The Dark Knight Rises (2012) HDRip [IMAX Edition] [AVO]
  ...
   (: 1, 5/5, 1 )

  :

 • : 1.1.6 [Ru]
 • : / The Dark Knight Rises (2012) [H.264 / 720p] [IMAX Edition] [hand made 60fps]
 • / The Dark Knight (2008) HDRip [IMAX Edition] [AVO]
 • 
 • ٗbٗٗٗ_ڗڗۗ)ۗۗۗܗݗwݗݗ/ޗiޗߗMߗߗߗFn;Cy"J6o 6XE?pI O > 22m22J2822h2<2w222K22 227222B2o 2D5!2X"2R#2@$24 %2 0 &2y '2F (2E )2 < *1d +14,,1I-1.14/1;0113)23334353+63 73c83593y:3a=;3<37=3 >35!!?3!"@3##A3#h$B3$}%C3&&D3&'E3'y(F3()G31**H3++I+*,JS,,KK--L..M.X/N/0O300P0i1Q1)2Rp22S33T3X4U45VT55W5b6X6A7Y718Z4}89[4?99\49q:]4:;;^4;;_49<<`4<F=a4u=>b4b>>c4,??d4?+@e4c@@f4@fAg4AAh4 BBi4BSCj4CCk4D|Dl4DEm4LEEn4E9Fo4[FFp4GGq4GHr4HRIs4IJt4IJJu4J5Kv4YKKw4!LLx4LrMy4M6Nz4nNN{4OO|4O,P}4gPP~4Q~Q/QFR/}RS/FSS/4TT/TU/VV/VW/KXX/YY/YeZ/Zl[/[C\/t\{]]C^Y^^^S_l_`G``aaabcccfdddeeeGfgffgggKhhhiiijjokklmmmn'opjpq\qrsrsfsPttu5vv2ww3xx@yyyzq{2||M}2}!~2L~~2~2e202f 2G2622Մ~2H2y,1y䇘11}1ӉI1s슘11:1t錘11ލd11"ڏ3:Ր3&ܑ3Iؒ3!3ꓘ33s3K33M㘘3-ؙ37̚333ʜ]3$3Z힘35̟33᠘3ҡ3ʢj3M33]3Dߦ33ا36Ҩ3#3詘3ު欘_6} Rꯘ7ᰘZ-4,4g4?ش4$4^44w44/44ù*4Oʺ4f44B4Ǽ404齘]4 4A4还D4^44444k˜ 4˜Ø 4QØØ 4ØzĘ 4Ę&Ř /OŘŘ/ŘoƘ/ƘIǘ/ǘȘ/Ș[ɘ/yɘʘ/1ʘʘ/ʘ˘/̘̘/6͘͘/͘Θ/ΘϘ/ϘИ/Иј/ј}Ҙ/Ҙ[Ә/Ә5Ԙ/rԘ%՘/m՘՘ /$֘֘!/֘sט"/טؘ#/Gؘؘ$/٘٘%/ژژ&ژgۘ'ۘ%ܘ(Qܘ ݘ)gݘݘ*ݘiޘ+ޘޘ,ޘߘ-ߘH.b/e01x2X34\5u6 7O89y:;!<&=] >y?)@ A<BeC#DfEFSGH`I*JeKCLQMlN_Or@PhQRSTU' Vx[WXY2Z2b[2Y\2%]2O^2C _2 v `2 4 a2f b2 c2 W d2 e22f2Qg2Eh2i2[j2k2%l2Zm2=n2so2:p2aq2-r2gs23t2Cu2v2w2`x2(y2\z2${2\ 3!|2!k"}2"#~2 $$1;%%1J&&11''1'(1 )*3*S+3+1,3,0-3-A.3.4/3|/D030F131L232'33f333:4435535I63673783F993'::3%;;3;<3<=3 >>3E??3@@3@A3KBC3kCD3oDE3HFF]G!HHHIIbJdK4KcL4LM42MM4MJN4ZNN4N}O4O'P4PPP4"QQ4Q/R4URR4SS4SFT4jTT4 UdU4}UU4VsV4VV4WW4WX4XX4X%Y4MYY4YOZ4Z[4<[[4[Z\4\,]4~]]4^b^4^_4X__4_V`4{``4aa4ab4@bb4bc4cc4c+d4Xdd4eue/e]f/f4g/egh/`hFi/i8j/njk/Lk l/Qlm/_m"n/mno/Xop/Xpq/gqr/DrsOssCttt`uudvv+wQwwxxxyyWzz@{{|3||}}}~~~&Lʀ)9g゙oCڄv 6MKn?wٌrIQ⏙Ӑ 2i 21ך 2 2ћ? 2b 2Q2LŞ2랙2\2@2|2"2/2b裙22ݤs2212;2c72d22 2!2"2#2®$2%2α&1+'1X+(1)3!*3継+3,3帙-39.3b/380313Q23+33q$4353Z63™™73™AÙ83mÙ(ę93ęř:3?řř;3ƙƙ<3ƙǙ=3Ǚș>3əə?3əkʙ@3ʙA˙A3˙$̙B3j̙͙C3e͙ ΙD3VΙΙE3ϙϙF3ϙtЙG3ЙOљHљ*ҙIbҙҙJ4CәәK4ԙ{ԙL4ԙ8ՙM4|ՙՙN4:֙֙O4֙SיP4ייQ4ؙؙR4ؙٙS4$ٙ~ٙT4ٙڙU4,ڙڙV4ڙJۙW4dۙۙX4ۙMܙY4sܙݙZ4Qݙݙ[4ޙޙ\4ޙߙ]4=ߙߙ^4ߙ._4n`4Ya4 b4Uc4ld4e49f/dg/*h/Wi/j/"k/*l/<m/zn/Xo/Wp/q/ r/Js/Lt/u/bv/w/xx/Gy/Az{|*}N~0R*Z{ ~WBNt!Ji.html">  • (0):

    , , .
    ?


    Top 10 ()